Regulering

Luftbehandling

Det finnes i hovedsak tre forskjellige former for styring av luftmengde. 
Disse er kjent som CAV (Constant Air Volume), VAV (Variable Air Volume) og DCV (Demand Controlled Ventilation). Valg av styringsmetode baseres på hvilke behov bygningen har. 

Riktig styring av ventilasjonssystemer er viktig for å få et godt inneklima, og lavt energiforbruk. For å oppnå et energieffektivt ventilasjonssystem, må man kartlegge både behov og tekniske muligheter før løsningen fastsettes. Dette er noe vi kan hjelpe deg med! Både våre prosjektledere og vår serviceavdeling har lang erfaring med de ulike styresystemene, og kan bistå med prosjektering og igangkjøring av disse. 

Redusert energiforbruk med behovsstyring

Med behovsstyrt ventilasjon reguleres luftmengdene etter behovet. Det er grunnlag for å installere behovsstyrt ventilasjon når belastningen er variabel, og når den variable belastningen er målbar (sensorer i rommet). Behovsstyrt ventilasjon betyr at ventilasjonsmengden reguleres etter et målt behov. Dette kan for eksempel være basert på temperatur, CO2-nivå eller luftfuktighet.

En optimal luftmengde i et bestemt rom vil variere med type rom, areal, antall personer til stede ved gitt tidsrom, innvendig og utvendig belastning ved gitt tidsrom, og eventuelle prosesser 

Fordelen med et behovsstyrt ventilasjonssystem er at energibehovet reduseres, uten at det går på bekostning av komforten. Energibesparelsen finnes blant annet ved:

  • Viftedrift (Ved at luftmengden reduseres, og trykket i kanalnettet går ned)
  • Oppvarming av luft (Det er mindre luft som skal varmes opp etter gjenvinner, og virkningsgraden for varmegjenvinneren øker ofte med lavere luftmengde)
  • Romoppvarming (Redusert overventilering av tomme rom)

Varme- og kjøling

Riktig regulering av varme- og kjøleanlegg har stor betydning for energieffektivisering av bygg. Unødvendig oppvarming, eller nedkjøling gir høyt energiforbruk - og dermed også høye driftskostnader. 

Det er viktig at kjøle- og varmeanleggene ikke arbeider mot hverandre. Ved dårlig regulering kan man risikere at anlegget varmer, samtidig som kjøleanlegget kjøler for å holde en jevn temperatur. Her er det viktig at det legges riktige settpunktverdier til grunn for når anleggene skal fungere.